پارکینگ دانشگاه شاهد

 • کارفرما : دانشگاه شاهد

 • محل اجرا: تهران - دانشگاه شاهد

 • مساحت: ۱۰۰۰۰ مترمربع

 • نوع همکاری : طراحی ، نظارت و اجرا (EPC)

 • وضعیت : بهره برداری

  پایانه و پارک سوار پیاده راه بیهقی

 • کارفرما : سامانه پایانه و پارک سوار بیهقی

 • محل اجرا : تهران - میدان آرژانتین

 • مساحت : ۲۵۰۰ متر مربع

 • نوع همکاری : طراحی و نظارت

 • وضعیت : بهره برداری

  دهکده سلامت سولان سرعین

 • کارفرما : خصوصی

 • محل اجرا: سرعین - دهکده سولان

 • مساحت : ۱۰۰۰ متر مربع

 • نوع همکاری: مطالعات و طراحی

 • وضعیت : اتمام طراحی

  کلبه کودک

 • کارفرما: سازمان میادین شهرداری

 • محل اجرا: تهران

 • مساحت : ۲۵۰ متر مربع

 • نوع همکاری: مشارکت

 • وضعیت : جانمایی

  گردشگری مراد آباد کرج

 • کارفرما: فرمانداری شهر کرج

 • محل اجرا: استان البرز - کرج

 • مساحت : ۸۵ هکتار

 • نوع همکاری: مشاوره

 • وضعیت : مطالعات اولیه

  گلزار شهدای آهار و آبنیک

 • کارفرما: بنیاد شهدا

 • محل اجرا: تهران

 • مساحت: ۱۰۰۰ متر مربع

 • نوع همکاری: طراحی

 • وضعیت: بهره برداری

  محدوده آسایش

 • کارفرما: دانشگاه پیام نور

 • محل اجرا: واحد های دانشگاهی

 • مساحت: ۱۰۰۰۰ متر مربع

 • نوع همکاری: مطالعات و طراحی

 • وضعیت : جانمایی

  طراحی، ساماندهی و بهسازی میدان دانشگاه

 • کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران

 • محل اجرا: تهران – میدان دانشگاه

 • مساحت: ۱۰۰۰۰ متر مربع

 • نوع همکاری: مطالعات و طراحی

 • وضعیت : اتمام طراحی