• ۱. دروازه
 • ۲. زنگ رخصت
 • ۳. پل چوبی
 • ۴. پله
 • ۵. لرزونک
 • ۶. پاستون
 • ۷. مارپیچ
 • ۸. پرندک
 • ۹. خرک
 • ۱۰. جستک
 • ۱۱. پل چوبی
 • ۱۲. تونل
 • مجموعه ورزشی توانک در سه مدل توانک ۱ ، توانک ۲ و توانک ۳ قابل سفارش است.
 • دستگاه های مجموعه ورزشی توانک به صورت تکی قابل سفارش نمی باشد.
 • مجموعه ورزشی توانک در هر سه مدل به صورت خطی ، گرد ، دایره ، مثلث ، L و یا U شکل قابل جانمایی است.
 • برای ایجاد فضای رقابت و مسابقه می توان هر کدام از مدل های این مجموعه را در دو خط موازی چیدمان و نصب نمود.

مجموعه توانک یک مجموعه ورزشی پشت سرهم و متوالی بوده و برای تأمین ایمنی به ۳ متر عرض نیاز دارد. نظر به اینکه مدل اول این مجموعه شامل ۱۲ بازی در امتداد هم می باشد، بـا تـوجه به فـضای موجود می توان چـیدمان متناسب را مشابه الگو های ذیل انـتخاب کـرد و در صورت عدم امکان و نبودن فضایی بطول ۴۵ متر، مدل ۲ (بطول ۳۰ متر) و یا مدل ۳ (بطول ۱۵ متر) را با هر کدام از چیدمان های ذیل انتخاب نمود.

برای تشویق و ایجاد فضای رقابتی می توان مجموعه ورزشی توانک را در دو خط موازی نصب نمود تا امکان برگزاری مسابقه و رقابت برای کودکان فراهم گردد