• سایه بازی
 • گوی بازی
 • جورچین
 • کانگرو
 • مداد
 • تاب سرسره
 • شکلک
 • بپر بپر
 • توپ و هدف
 • الاکلنگ
 • گردون
 • دورگو

سایه بازی

سایه بازی

منطقه ٣ شهرداری تهران - بوستان ملت

سایه بازی یا Shadow Play وسیله ای برای ایجاد و هدایت سایه های دلخواه و رنگی بر روی کف سـازی می باشد. این سایه ها به واسطه اشکال مختلف از صفحات شفاف و غیر شفاف با ایجاد سایه رنگی و تیره به وجـود می آید. این دستگاه از یک میله عمودی و صفحه ای در بالای میله و فرمانی جهت چرخش صفحات در حد دسترسی کاربر تشکیل شده است. کاربر می تواند صفحه سایه بازی را به حرکت درآورده و سایه اش را دنبال کند و یا طرح سایه ایجاد شده بر روی کف را به طرح سایه دستگاه مجاور نزدیک و طرح را

گوی بازی

گوی بازی

منطقه ٣ شهرداری تهران - بوستان زمرد

گوی بازی گوی بازی

گـوی بازی همان لابیرنت یـا Maze بـوده و از صـفحه ای چـرخان مـتشکل از لایه های تـو در تـو و گـوی می باشد. با جابجایی فرمان دور صـفحه مدور که بـر روی پـایه فـلزی قـرار دارد گـوی درون صفحه به سمت مرکز هدایت مـی شود هـدف بازی تلاش برای رساندن گـوی به مـرکز صـفحه در کمترین زمان ممکن است. این بـازی بر دقت عمل و تـقویت تـمرکز کودکان تاکید می نماید. این دستگاه دارای دو مدل “یک گوی” و “دو گوی” می باشد.

جورچین

جورچین

منطقه ٣ شهرداری تهران - بوستان ملت

جورچین

منطقه ٣ شهرداری تهران - بوستان ملت

جورچین

منطقه ٣ شهرداری تهران - بوستان ملت

جورچین

منطقه ٣ شهرداری تهران - بوستان شریعتی

جورچین
جورچین
جورچین

این بازی متشکل از تعدادی گوه سه وجهی می باشد که بر روی هر وجه آن بخشی از یک تصویر نقش بسته است. این گوه ها حول محور عمودی می چرخند و با چرخاندن آن ها و قرار دادن هر وجه در کنار وجه با تصویر مرتبط خود، تصویر کلی یـک طـرح تـکمیل می گردد و شامل 3 طـرح متفاوت در یـک دسـتگاه می باشد. این وسیله بـازی با تـوجه بـه نـوع تصاویر ویژه گروه سـنی های مختلف بـوده و بر تلاش فکری استفاده کنندگان تاکید دارد.

کانگرو

وسیله ای است ثابت که برای پرش عمودی و محدود کودک طراحی شده، از یک صفحه ثابت متصل به فنر جهت ایستادن و یک میله عمودی برای حفظ تعادل و ایمنی کاربر تشکیل شده که با اعمال فشار و پرش روی صفحه، حالت ارتجاعی و حرکتی مشابه کانـگـرو دارد. این بازی هیجان و جذابیت زیادی را برای کودکان به همراه دارد.

مداد

مـدادهای رنـگی در راسـتای تلفیق آمــوزش و تــفریح برای زمین بازی کودکان طراحی شده و کاربردی نمادین نیز دارد. بـازی با این دستگاه حس نـشاط و دوسـتی با مـداد را بـرای کودک به هـمراه داشـته و در راسـتای تـشویق کـودک برای آمـوزش و از بـین بـردن حـس مـنفی کـودک از آمـوزش نـقش مـثبت دارد. این مدادها برای حرکت مارپیـچ کـودکان بـین آن ها و تـفکیک حـریم بازی بـسیار مناسب مـی بـاشد.

تاب و سرسره

دسـتگاه تـاب سرسره شبیه یک مـورچه غـول پیکر که بسیار برای کـودکان جـذاب می باشد طـراحی شـده که دارای اجـزا تـاب، سـرسـره، پـرچم، مـسگری و غـلطک مـی باشد. ایـن بـازی ها متناسب با طـرح مـورچه و به شکل مناسب با رعایت ایـمنی و با طرح جدید و جذاب در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از این وسـیله بازی 7 کـودک همزمان می توانند استفاده کرده و لـحظات شـاد و مـهیج داشته باشند.

شکلک

شکلک

منطقه ٣ شهرداری تهران - بوستان ملت

شکلک

منطقه ٣ شهرداری تهران - بوستان ملت

شکلک

منطقه ٣ شهرداری تهران - بوستان شریعتی

ایـن وسیله بـازی متشکل از صفحه ای با تصاویر زیبا و متنوع است که قـسمت هایی از تـصویر تو خـالی مـی باشد و با قـراردادن صــورت و یـا دسـت در نـقاط تـو خـالی ، تـصاویر تـکمیل می شوند؛ این بـازی ضـمن جذاب بودن برای کودکان تصاویر جـالب و نـشاط آوری از تـلفیق چهره کودک و تصاویر طراحی شده را به وجـود مـی آورد.

بپر بپر

بپر بپر

منطقه ٣ شهرداری تهران - بوستان زمرد

بپر بپر

منطقه ٣ شهرداری تهران - بوستان زمرد

بپر بپر
بپر بپر

صفحاتی که به واسطه قرارگرفتن فنر هایی در قسمت زیرین صفحه ، با اعمال نیرو (پرش بر روی صفحه) حالت ارتجاعی پیدا می کند ؛ استفاده کننده از این بازی ضمن تمرینی بر حفظ تعادل، از هیجان مفرح بودن این بازی استفاده نموده و نیازهای جنبشی کودکان را برطرف می نماید.

توپ و هدف

توپ و هدف توپ و هدف

این وسیله بـازی از یـک قـاب شـش ضـلعی که دارای هـفت حـفره در ارتـفاع های مـختلف جـهت هـدف گـیری تـوپ می باشد، تشکیل شده است. هر حفره دارای امتیاز متفاوت می باشد که کـودکان حین بـازی آن را مشخص و با یکدیگر رقابت می کنند هدف این وسیله استفاده هـمزمان از قوای جـسمی و تـمرکزی کودک بوده و بسیار نـشاط آور و مـهیج مـی باشد. ایـن وسیله بـازی با توجه به فضای نصب می تواند به صورت دو طرفه و یک طرفه مورد استفاده قرار گیرد.

الاکلنگ

بازی الاکـلنگ با طـرح جدید و جذاب و به صورت چهارنفره طـراحی و تولید شده که علاوه بر به وجـود آوردن تجربه بازی جمعی برای کودکان به پرورش مهارت کار گروهی و همکاری نیز کمک می کند. این وسیله بـازی کاملاً ایـمن بوده و مـحل نشیمن آن جهت راحـتی کـودکان به صورت مناسبی طراحی شده و به صورت 2 یا 4 نفره قابل استفاده می باشد.

گردون

وسیله ای اسـت که از چـهار تـک چـرخ متصل به هم تشکیل شده، نوع بازی گـروهی بوده و با توجه به چرخش و تنوع رنگ بکار رفـته در آن برای کودک بسیار جذاب می باشد، همچنین در این وسیله کـودکان خود دستگاه را به حرکت در آورده که جـنبش و تحرک را به همراه دارد.

دورگو

وسـیله ای برای انتقال صدا و متشکل از لوله هایی نصب شده بر روی سطح زمـین که به واسـطه رابط زیر زمینی به یکدیگر متصل می شوند ، ورودی و خـروجی صدا از طریق شیپوری نصب شده بر روی لوله ها می باشد؛ استفاده کننده از این وسیله بازی ضمن تمرین تجربی نکات عـلمی دوره دبـستان، نسبت به کـشف صدای ایجاد شـده در سوی دیگر تلاش می کند و کودکان برقراری ارتباط را تجربه می نمایند.