انبار شرکت OPES در دبی منطقه جبل علی | کارفرما: خصوصی | محل اجرا : دبی - منطقه جبل علی | مساحت : ۷۰۰۰ متر مربع | نوع همکاری : طراحی و نظارت | وضعیت : بهره برداری

بخش اداری شرکت OPES | کارفرما : خصوصی | محل اجرا : تهران | نوع همکاری : طراحی و نظارت | وضعیت : بهره برداری

ساختمان تجاری - اداری پگاه | کارفرما : شهرداری منطقه یک | محل اجرا : تهران - بلوار پگاه | مساحت : ۱۰۰۰ متر مربع | نوع همکاری : اجرا و نظارت | وضعیت : بهره برداری

مجتمع مسکونی میرزای شیرازی ( ساختمان برنا ) | کارفرما : خصوصی | محل اجرا: تهران | مساحت : ۷۰۰۰ متر مربع | نوع همکاری : طراحی ، اجرا و نظارت (EPC) | وضعیت : بهره برداری

گسترش کارخانه صنایع استیل | کارفرما : خصوصی | محل اجرا : جاده ترانزیت ابهر-زنجان | مساحت: ۳۰۰۰۰ متر مربع | نوع همکاری: طراحی ، اجرا و نظارت (EPC) | وضعیت : بهره برداری

ساختمان تجاری ناظم الاطبا | کارفرما : خصوصی | محل اجرا: تهران-ناظم الاطبا | مساحت : ۴۰۰ متر مربع | نوع همکاری : طراحی ، اجرا و نظارت (EPC) | وضعیت : بهره برداری

ساختمان خانه عمران | کارفرما : خصوصی | محل اجرا: تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی | مساحت : ۱۵۰۰ متر مربع | نوع همکاری : طراحی و بازسازی | وضعیت : بهره برداری