طراحی و ساماندهی بازارهای میوه و تره بار | کارفرما : سازمان میادین شهرداری | نوع همکاری : مطالعات و طراحی

طراحی کارخانه نورد و فرج ایران | کارفرما : خصوصی | محل اجرا : تهران | مساحت : ۳۰۰۰ متر مربع | نوع همکاری : طراحی و نظارت | وضعیت : بهره برداری

مسابقه باغ نور | کارفرما : خصوصی | نوع همکاری : طراحی